Příklady 4. ročník

Dilatace času a kontrakce délek
Kontrakce délek
Fotoelektrický jev- rychlost emitovaných elektronů
De Broglieho vlnová délka elektronů
Atom vodíku – elektromagnetické záření
Rychlost emitovaného eleketronu z atomu vodíku
Trajektorie elektronu v magnetickém poli
Vazebná energie železa
Poločas rozpadu kobaltu
Poločas rozpadu uranu
Určení stáří dřeva
Poločas rozpadu sodíku
Štěpení uranu
Jadrné reakce
Ostřelující částice v jaderných reakcích