Příklady 2. ročník

Mřížkový parametr
Doba ohřevu vody
Tepelná kapacita
Kalorimetrická rovnice, teplota rovnovážného stavu
Stavové rovnice-počet molekul
Změna vnitřní energie konáním práce
Počet elektronů v mědi
Teplotní roztažnost a normálové napětí
Normálové napětí a průměr lana
Průměr sloupu při zatížení
Přetržení drátu vlastní tíhou
Youngův modul pružnosti
Objemová roztažnost
Určení Youngova modulu pružnosti
Tlak v bublině
Povrchové napětí vody
Průměr kapiláry
Výška výstupu benzenu v kapiláře